03-5758484
עו"ד צוואות וירושות » מנהל עיזבון

מנהל עיזבון

בקשה למינוי מנהל עיזבון מוגשת כאשר עולה צורך בכך, כגון במקרים של חילוקי דעות בין היורשים, אם אחד היורשים נעדר, חובות שהשאיר הנפטר ועוד. המינוי יכול להיות זמני עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. או מינוי קבוע, כלומר עד לחלוקת העיזבון.

מהו עיזבון?

עיזבון הוא מסת הנכסים שהותיר אחריו אדם שנפטר. מדובר בכלל נכסיו אך גם חובותיו. כך למשל נכללים דירות, נכסי מקרקעין, חשבונות בנק של נפטר, מניות, אג"ח, זכויות יוצרים ועוד. גם חובות כלפי אחרים נכללים בעיזבון ומפחיתים את שוויו. חשוב לציין כי פוליסות ביטוח, קופות גמל וכו' אינם נכללים במסת הנכסים האמורה והם מחולקים לפי הוראות המוטבים.

תקנה 45ז לתקנות הירושה קובעת כי שווי העזבון כולל את הכסים שהיו בעת פטירת המנוח או נוספו לאחר כך (למשל דמי שכירות או דיבידנדים). בתוך פרטת מנהל עזבון מפרט  את כלל הנכסים.

איתור נכסים של נפטר

הדרך לאתר כספים, חשבונות ונכסים של מנוח הינה:

1. בדיקה ואיתור מסמכים שהשאיר המנוח.

2. איתור חשבונות בנק, חשבונות פנסיונים וביטוחי חיים באמצעות אתר הר הכסף.

3. איתור ביטוחים באתר הר הביטוח.

4. בדיקה דרך רשות המיסים ורשם המקרקעין.

שכר מנהל עיזבון

ניהול עזבון גורר עלויות של שכר ואגרות. מכיוון שעל מנהל עזבון מוטלות חובות כמו הגשת דוחות כספיםם וכן פרטת מנהלי עזבונות. זו עבודה רבה שלא היתה נדרשת ללא המינוי ועל כך משולם שכר. כמו כן כל מסמך כזה שמוגש יותר עלויות של ביקורת ע"י האפוטרופוס הכללי, ולכן יש אגרת ביקורת. 

שכר הטרחה נקבע לפי שווי הנכסים שהותיר המנוח. תקנה 45 ב' עוסקת בקביעת השכר וכך היא קובעת כי בית המשפט יפסוק שכר שלא יעלה על 3% משווי העזבון. אחוז השכר נקבע לפי היקף שווי העיזבון, סוג הנכסים, סוג והיקף הפעולות שבוצעו. במקרה של מאמץ מיוחד יקבע שכר שלא יעלה על 4% משווי העזבון. לשכר האמור יתווסף מע"מ.

אופן הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון

הבקשה מוגשת באופן ידני לרשם הירושה המוסמך באזור מגוריו של הנפטר. אם הבקשה אינה בהסכמת כל היורשים, היא תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. אל הבקשה מצרפים טופס על פי התקנות, טופס הסכמה למינוי של האדם אשר הוצע לתפקיד, הסכמת היורשים או נהנים על פי הצוואה, תצהיר  המפרט מדוע יש צורך בניהול לעיזבון מאושר על ידי עורך דין, אישור תשלום אגרת בקשה למינוי וכן אישור תשלום של אגרת פיקוח.

מי יכול להיות מנהל עיזבון

לתפקיד יכול להתמנות אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. בית המשפט יבקש לבדוק כי מי שמבקשים למנותו הינו בעל כישורים מתאימים למשל עורך דין לענייני ירושה.

לפי סעיף 78 לחוק הירושה, בית המשפט ממנה כמנהל את מי אשר היורשים ביקשו. אם אין הסכמה, בית המשפט ימנה נציג ניטרלי מטעמו.

מינוי מנהל עיזבון בצוואה

בסעיף 81 לחוק נקבע שאם המוריש קבע בצוואה מי יהא המנהל, הוא ימונה, אלא אם כן יש מניעה לכך. מניעה יכולה להיות ניגוד עניינים, אי התאמה לתפקיד וכו'. במקרה זה בית המשפט ינמק מדוע לא הוא מונה, וימנה אדם אחר במקומו.

מנהל עזבון עד לצוואה – כאשר עורך הדין שערך והיה עד לצוואה, מתעוררת האלה האם הוא יכול להיות מנהל עזבון, או שהוא פסול מכח "צוואה לטובת אדם שנטל חלק בעריכתה"? בפסיקה נקבע כי ניהול עיזבון לא נחשב לזוכה בצוואה, ולכן אין מניעה שאותו עורך דין שהיה עד לצוואה ימונה גם כמנהל העזבון.

מי יכול לבקש מינויו של מנהל לעיזבון

יורש, או נהנה בצוואה יכול להגיש בקשה למינוי. כמו כן כל מעוניין בדבר יכול להגיש את הבקשה. כך למשל נושה של הנפטר יכול לבקש שימונה מנהל על מנת לקדם תשלום החוב כלפיו. גם נושה של אחד היורשים יכול לבקש מינוי כזה כדי שכל היורשים יקבלו חלקם וכך ישולם חוב היורש אליו.

מתי נדרש ניהול עיזבון

המינוי יתבצע רק אם אכן יש צורך. ברוב המקרים חלוקת ירושה אינה דורשת מינוי אדם או גוף לצורך ניהול עיזבון, שכן היורשים יכולים לעשות זאת בעצמם או באמצעות עורך דין מיופה כח ללא מינוי פורמלי של בית המשפט. המנהל הוא מינוי של בית המשפט ומשמש כ"ידו הארוכה" בדומה לכונסי נכסים הפועלים מכוחו של בית המשפט. המחויבות שלו הינה לבית המשפט ולא למי שביקש למנותו. לכן, גם אם היורשים מבקשים למנות, אך בית המשפט מתרשם שאין צורך, הוא לא ימנה בעל תפקיד.

מינוי נעשה כאשר היורשים אינם יכולים לנהלו ולחלקו בכוחות עצמם, למשל באחד המקרים הבאים:

 • סכסוכים בין היורשים.
 • נכסים רבים ומורכבים.
 • חובות של העזבון או עיזבון בפשיטת רגל.
 • צריך לגבות חובות שחייבים לנפטר.
 • גביית דמי שכירות.
 • שמירה על נכסי העזבון וניהולם עד החלוקה.
 • איתור נכסים.
 • איתור יורשים.
 • סכסוכים משפטיים של העיזבון.
 • מזונות זמניים.

תפקידי וסמכויות מנהל עזבון זמני

מנהל זמני מתמנה עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. מוטלים עליו תפקידים רבים. אם הוא מנהל זמני עליו לשמור על הנכסים ולנהל אותם, לאתר יורשים ונכסים, לגבות חובות כלפי העיזבון, כן לנהל הליכים משפטיים הנדרשים בתקופת הבינים.

תפקידי וסמכויות מנהל עיזבון קבוע

מנהל קבוע נדרש בנוסף לדאוג לתשלום חובות העיזבון, מימוש נכסים כמו מכירת דירה, ולחלק את נכסי הנפטר ליורשים או לנהנים על פי צוואה.

מכירת נכס על ידי מנהל עיזבון – אחת הסמכויות הנפוצות והמשמעותיות היא מכירת נכס. המנהל יכול למכור נכסים על מנת לשלם חובות או לחלק את הירושה ליורשים על פי דין או לזוכים על פי צוואה.

פרטה ודוחות – בין שאר תפקידיו, על המנהל להגיש פרטה של נכסי העיזבון וכן דוחו"ת שנתיים על השינויים.

התנגדות למינוי מנהל עיזבון

ניתן להתנגד למינוי מראש, ואף להגיש בקשה לפיטורי מנהל, משני טעמים עיקריים:

 1. טענה כי אין בכלל צורך במינוי בעל תפקיד לניהול העיזבון, דבר שיעלה כסף, יקח זמן, ולא יביא תועלת.
 2. האדם או התאגיד שמבקשים למנות, אינו מתאים לתפקיד, בגלל ניגוד עניינים של מנהל עיזבון, חוסר ניסיון וכו'.

תביעה של מנהל עיזבון

תביעה שמגיש מנהל עיזבון כנגד מישהו חיצוני היא תביעה שלא בבית משפט לענייני משפחה.

מידע חשוב על ניהול עיזבון

שאלות ותשובות בנושא ניהול עיזבון

מה שכר טרחת מנהל עיזבון?

השכר על ניהול עיזבון נקבע בתקנות הירושה, כמפורט באתר.

האם ניתן להחליף או לפטר מנהל עיזבון?

ניתן להגיש התנגדות למינוי או להגיש בקשה להחליפו מטעמים שונים המפורטים במאמר.

מה הליך המינוי?

יש להגיש בקשה לרשם הירושה או לבית המשפט, תלוי באיזה שלב אתם נמצאים והאם יש הסכמה.

לכמה זמן המינוי?

תוקף המינוי משתנה בין מנהל עיזבון זמני או קבוע. כמו כן ניתן להגיש בקשה לשינוי פקיעת המינוי.

תוכן
עוד שירותים
ייפוי כוח מתמשך
פירוק שיתוף במקרקעין
מס ירושה בישראל
העברה ללא תמורה
מזונות מן העיזבון
הסכם חלוקת עיזבון
חובות נפטר
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין