03-5758484

ירושה על פי דין

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? מה סדר ירושה על פי דין בין אחים? חוק הירושה קובע כי ירושה מתחלקת באחד משני אופנים. אם המנוח השאיר צוואה, לאחר שניתן צו קיום צוואה, עיזבונו מחולק לפי הוראות הצוואה, חלוקה זו נקראת ירושה על פי צוואה. כאשר המנוח לא השאיר צוואה, הירושה שלו מחולקת לפי הוראות חוק הירושה וחלוקה זו נקראת ירושה על פי דין. גם חובות עוברים בירושה עד גובה נכסי העיזבון שהיורשים קיבלו. יורש יכול ליהנות מהירושה רק לאחר מתן צו ירושה על פי דין. כל יורש יכול להסתלק מחלקו, ויורשים יכולים לערוך ביניהם הסכם חלוקת ירושה. החלקים בעיזבון אינם מתחלקים תמיד באותו אופן ויש להבחין בין המקרים השונים. להלן נפרט מה הן הוראות החוק לגבי אופן חלוקת ירושה בין יורשים ובין אחים ובני זוג וילדים, ומי יורש את המנוח, כולל דוגמאות מפורטות.

שימו לב – לפניכם מאמר ארוך ומפורט מאוד. אחרי שתקראו אותו, תדעו הכל על חלוקת ירושה!

איתור נכסים של נפטר

כדי לאתר נכסים של נפטר יש לחפש תחילה נתונים בצוואה או במסמכים אחרים שהשאיר המנוח. בנוסף:

איתור דירה בירושה ומקרקעין אחרים 🏠 – ניתן לבדוק דרך רשות המסים אגף מיסוי מקרקעין ו/או דרך רשם המקרקעין האם ישנה דירה בירושה או מקרקעין אחרים.

כיצד לאתר כספים בבנקים? 💲 – כדי לאתר כספים בבנקים, לאחר שיש צו ירושה יש לפנות בבקשה באתר הר הכסף.

איתור ביטוחים, פנסיות וכיו"ב – לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, יש לפנות בבקשה באתר הר הביטוח.

אם עדיין לא איתרתם את כל הנכסים, תפנו בהקדם לעורך דין צוואות וירושות שיעזור לכם באיתור הכנסים.

חלוקת עיזבון לפי חוק הירושה

דיני ירושה ללא צוואה נלמדים מחוק הירושה. העברת רכוש המנוח ליורשיו על פי דין מתבצע בהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965, אשר קובע 2 הסדרים לחלוקת העיזבון:

ירושה על פי צוואה – כאשר יש צוואה, העיזבון מתחלק על פי הוראות הצוואה לזוכים על פי הצוואה. מי שכתוב בצוואה הוא יקבל את הירושה. כדי לקבל ירושה על פי צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

ירושה על פי דין – כאשר המנוח לא השאיר צוואה, או שצוואתו בוטלה בהליך התנגדות לצוואה, החלוקה מתבצעת לאחר מתן צו ירושה על פי דין, כלומר הוראות החלוקה שנקבעו בסעיפים 10 – 17 לחוק הירושה. חוק הירושה קובע בהעדר צוואה מי יקבל ירושה ובאיזה סדר קדימויות של מעגלי קרובי המוריש. אם אין לנפטר יורשים, העיזבון עובר לאופוטרופוס הכללי. כדי לבצע חלוקת ירושה על פי דין יש להגיש, לרשם הירושות או לבית דין רבני, בקשה למתן צו ירושה ללא צוואה. לאחר אישור רשם הירושה, ינתן צו ירושה ובו פירוט היורשים וחלקיהם בעיזבון המוריש.

מי הם יורשים על פי דין?

חוק ירושה ללא צוואה קובע כי היורשים הם בן זוג או בת הזוג וקרובי דם כדלהלן:

 • בן זוג או בת זוג של המוריש מקבלים חלק בירושה. לפי סעיף 55 לחוק, בתור בן /בת זוג נכללים גם ידועים בציבור, שאינן נשואים לאחרים, חיו ביחד וקיימו משק בית משותף יורשים כמו בני זוג.
 • ילדי המנוח מקבלים חלק בירושה. גם ילד של המנוח שנולד תוך 300 יום לאחר  פטירתו, זכאי לרשת אותו. אם אחד הילדים נפטר, צאצאיו מקבלים במקומו. ילד מאומץ יורש את הוריו המאמצים ואת הוריו הביולוגים.
 • קרובי דם של הנפטר לפי מעגלי קרבה – בהעדר ילדים או צאצאיהם יורשים חלק בעיזבון, קרובי דם על פי סדר מעגלי קרבה (פרנטלות) שנקבע בחוק. הפרנטלות הם: א. ילד או צאצאיו. ב. הורה או צאצאיו. ג. סב או צאצאיו. לגבי מעגלים אלו נקבעו ההוראות הבאות:

1. רק מעגל אחד יורש. אם יש קרוב מדרגה ראשונה כמו ילד לא הולכים לדרגה שניה כמו הורה או אח. לכן תחילה יורשים הילדים או צאצאיהם. אם אין ילדים או צאצאיהם, יורשים ההורים או צאצאי ההורים (כלומר אחים או צאצאי אחים). אם אין את הקרובים המנויים לעיל יורשים הסבים או צאצאיהם.

2. תחילה יורש ראש הפרנטלה, ואם הוא נפטר יורש צאצא שלו (לדוגמה בן של המוריש יורש לפני נכד. הורה של המוריש יורש לפני אח של המוריש).

3. כל הקרובים באותו מעגל קרבה מתחלקים בירושה בשווה.

 • ירושת המדינה – אם אין בן/בת זוג ואין את הקרובים במנויים לעיל, זכות הירושה היא של המדינה.

חלוקת ירושה לפי דין

הירושה מתחלקת בין בן הזוג או בת הזוג לבין קרובי הדם של המוריש לפי מעגלים משפחתיים או ענפי קרבה (המכונים גם פרנטלות) כדלהלן:

תחילה לילדים. אם אין ילדים הירושה תחולק בין בן/בת הזוג לבין הורי המנוח או יורשיהם ואם גם אלו אינם, להורי הוריו של המנוח או יורשיהם.

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

אם המנוח השאיר ילדים או נכדים או הורים חלוקת ירושה בין בת זוג לבין ילדי המנוח (או צאצאיהם) או הורי המנוח תהיה כך:

 • בת הזוג יורשת את המכונית, המיטלטלין, חצי מהחלק בדירה שהיה שייך לנפטר,  וחצי משאר העיזבון.
 • הילדים יורשים חצי מחלק המנוח בדירה וחצי מהעיזבון. 

חלוקת ירושה ללא ילדים

החוק קובע כי אחי המנוח יורשים אותו אם אין לו ילדים והורים. אולם במקרה זה לבן/בת הזוג זכויות עודפות. לכן אם המנוח השאיר אחים או סבים, חלוקת ירושה בין בת זוג לבין אחי המנוח (או צאצאיהם) או סבי המנוח תהיה כך:

 • בת הזוג מקבלת את המיטלטלין ואת המכונית, וכן את דירת המגורים בה גרו יחד 3 שנים, וכן שני שליש מן העיזבון.
 • הקרובים בקרבת דם מקבלים שליש מהעיזבון.

אם אין קרובים בשלוש מעגלי הקרבה האמורים

בת הזוג מקבלת את כל הירושה.

אם אין בן זוג

הקרובים בפרנטלות מתחלקים במלוא הירושה.

אם אין בן זוג ואין אחד מהקרובים בשלושה המעגלים שלעיל

במקרה כזה זכות הירושה למדינה.

זכות בן זוג בירושה על פי דין

מהי זכות הירושה של בן זוג או בת זוג? כיצד מתחלקת ירושה בין בן זוג וילדים או בין בת זוג וקרובים אחרים של המנוח? בן זוג או בת הזוג זכאים לחלק נכבד מהירושה כדלהלן:

זכות בן זוג במכונית ומיטלטלין – בן הזוג מקבל את המיטלטלין ואת מכונית המנוח ששימשו את משק הבית המשותף.

זכות הירושה של בת הזוג בדירת המגורים – אם המנוח השאיר ילדים או צאצאיהם או הורים, בן הזוג מקבל חצי מדירת המדורים והקרובים האחרים מקבלים חצי מהדירה.

אם המנוח לא השאיר ילדים, צאצאי ילדים או הורים, ובני הזוג התגוררו ביחד בדירה טרם הפטירה והיו נשואים לפחות שלוש שנים, בן הזוג ירש את הדירה.

זכות הירושה של בן זוג בכלל העיזבון:

 • אם יש ילדים, צאצאי ילדים או הורים – בן הזוג מקבל חצי מהעיזבון.
 • אם יש קרובים אחרים, כלומר, אחים או צאצאי אחים, או סבים, בן הזוג מקבל שני שליש מהעיזבון. 
 • אם אין קרוב מהמנויים לעיל, בן הזוג יורש את כל העיזבון.

מהי זכות ירושת של המדינה?

מנוח שנפטר ללא אחד קרובים המנויים לעיל (ללא בן זוג וללא קרוב מאחד משלושת מעגלי הקרבה), ירושתו עוברת למדינה באמצעות האפוטרופוס הכללי. הירושה נשמרת מספר שנים, שמא יבוא קרוב לבקש אותה ולאחר מכן עוברת לידי המדינה. חשוב לציין כי אם ישנם קרובים רחוקים יותר, ניתן לנסות לבקש לקבל את הירושה מכוח כמה עילות המנויות בחוק הירושה. שר האוצר רשאי להעניק חלק מהעיזבון למי שדאג למנוח טרם הפטירה, או לקרוב רחוק יותר.

שינויים לאחר מות המוריש

מה ההבדל בין יורשה שנפטר לפני מות המוריש לעומת יורש שנפטר לאחר מות המוריש?

יורש שנפטר לפני המוריש

במקרה בו יורש נפטר לפני פטירת המוריש, כגון שאחד מילדי המנוח נפטרו לפניו, יורשי היורש ירשו את המנוח.

יורש שנפטר לאחר המוריש

במקרה זה יורשי היורש יורשים את חלקו של היורש.

כאשר מדובר בילדיו הנפטר אין הבדל מעשי בין יורש שנפטר לפני המוריש לבין אם נפטר אחריו,. אולם במקרה של פטירת בן זוג, אם הוא נפטר לבין המנוח, אין לילדיו מאומה, אולם אם הוא נפטר לאחר פטירת המנוח, ילדיו יורשים את המנוח מכוחו.

צו ירושה על פי דין

חלוקת ירושה על פי דין מתבצעת ע"י צו ירושה שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או ע"י בית הדין הרבני. צו הירושה הוא הצהרה על זכויות יורשים על פי דין. לצו יש כוח כמו פסק דין.

הוראות החוק לגבי הקרובים שראויים לרשת את המנוח, עדיין אינם מקנות לו כוח לקבל את הירושה. זאת מכמה טעמים, לדוגמה אולי יש עוד יורשים, אולי ישנה צוואה, שמא נערך הסכם בין היורשים או אחד מהם הסתלק מהירושה. לכן, כדי לקבל את הירושה יש להגיש לרשם הירושה או לבית דין רבני בקשה לקבלת צו ירושה. באמצעות צו ירושה מקוון ניתן לרשום נכסי מקרקעין ודירת ירושה בטאבו וכן לממש כספי ירושה בבנק.

שאלות נפוצות על חלוקת ירושה על פי דין

מי יורש חלקו של יורש פסול?

חלקו של יורש פסול מתחלק בין שאר היורשים.

ירושה לילדים מנישואים קודמים

ילדים מנישואים קודמים אינם יורשים את בן הזוג של ההורה שלהם, אלא רק את ההורה שלהם.

ירושת ילד מאומץ

ילד מאומץ יורש את מאמציו וקרוביהם, והם יורשים אותו. כמו כן ילד מאומץ יורש את קרוביו הביולוגים, אך הם אינם יורשים אותו.

מי יורש אח שנפטר?

אם אדם נפטר ללא ילדים וללא הורים, אחיו ואחיותיו יורשים אותו.

מה ההבדל בין יורש לבין מוטב?

עיזבון אינו כולל פוליסות ביטוח, קופות גמל וכיו"ב ולכן vo אינם מתחלקים לפי דין. נכסים אלו מתחלקים על פי הוראות "מוטבים" שנתן בעל הפוליסה ולפי תקנון הקרן. אולם, אם לא נקבעו מוטבים הם כן יתחלקו לפי הוראות חוק הירושה כפי שיבואו לידי ביטוי בתוך צו ירושה.

צו ירושה חלקי

במקרים מסוימים ניתן צו ירושה שאינו מלא. כך למשל אם יש צוואה רק על חלק מהנכסים, לגבי השאר ניתן צו ירושה חלקי.

מי מקבל ירושה של סבתא?

אם סבתא השאירה צוואה הירושה תחולק לפי הוראות הצוואה. אם אין צוואה, היא תחולק לפי דין. לכן, אם יש לסבתא ילדים הם ירשו אותה, ולגבי ילדים שנפטרו, יורשי אותם ילדיהם, כלומר הנכדים ירשו את חלק הוריהם.

מי יורש רווק ללא ילדים?

את הרווק יורשים הוריו. אם ההורים נפטרו ירשו אחיו. אם אין אחים או צאצאיהם, ירשו הסבים או צאצאיהם, ואם גם אלו אינם קיימים, זכות הירושה היא של המדינה.

האם יורשים אחראים לתשלום חובות העיזבון?

חשוב לדעת במקרה של ירושה שלילית ויש חובות של נפטר, יורשים בדרך כלל אינם חבים בתשלום חובות העיזבון, אבל זאת רק אם הוכיחו שלא ידעו על החוב.

אשתי קיבלה ירושה – האם יש לי חלק בה?

שאלה נפוצה שאנו נתקלים בה: אשתי קיבלה ירושה – האם ירושה שייכת לשני בני הזוג? התשובה היא שהירושה היא רק של בן הזוג היורש. ס' 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, מחריג ירושה מהכלל של חלוקת נכסים שווה בפקיעת נישואין.

כיצד מתבצעת חלוקה דירה בירושה?

אם יש צוואה, חלוקה דירה בירושה מתבצעת על פי הוראות הצוואה. אם אין צוואה, בן או בת הזוג מקבלים חצי מהדירה וילדי המוריש מקבלים מחצית דירה. כמו כן לבת הזוג זכויות נוספות בדירה כמו זכות מגורים לתקופה מסוימת.

האם לבן זוג יש זכויות נוספות בירושה?

בן הזוג צריך לבדוק האם יש לו זכות בעיזבון מכוח חזקת השיתוף, חוק יחסי ממון או הסכם ממון. אלו לא משפיעים על מה שיקבל מהעיזבון אלא על היקף העיזבון. זאת מאחר שיתכן שחלק מהעיזבון אינו עיזבון המנוח כלל אלא שייך לבן הזוג.

מהם מעגלי ירושה – פרנטלות?

אם המנוח השאיר קרובים, הם יורשים אותו, אחרת יש. הקרובים הם בן זוג וכן קרבת דם שזה הבאים:

 1. מעגל ראשון – ילדים או צאצאיהם. אם אחד מהילדים אינו בחיים, צאצא שלו יורש במקומו.
 2. מעגל שני – הורי המוריש וצאצאיהם. גם כאן אם אין הורים צאצאיהם יורשים במקומם.
 3. מעגל שלישי – סבי המוריש או צאצאיהם. גם כאן אם אין סבים צאצאיהם יורשים במקומם.

רק מעגל אחד יורש. לכן אם יש קרובים מסדר 1 הם בלבד ירשו אותו. אם אין מסדר 1, סדר 2 ירשו אותו. אם אין מסדר 2, סדר 3 ירשו אותו. 

כל היורשים בתוך כל מעגל (פרנטלה), יורשים בחלקים שווים ביניהם. כך, בפרנטלה אחת, כל ילדי המנוח חולקים בשווה. בפרנטלה השניה הורי המנוח או צאצאיהם חולקים בשווה. בפרנטלה שלוש, סבי הנפטר או צאצאיהם חולקים בשווה.

אם המנוח לא השאיר בן זוג או בת זוג, היורשים בזכות קרבת דם מתחלקים בכל הירושה. אם המנוח השאיר בן זוג או בת זוג, הקרובים מתחלקים עם בן הזוג כאמור לעיל.

שינוי החלוקה הקבועה בחוק הירושה

ניתן לסטות מהוראות חוק הירושה באחת מ-2 דרכים:

הסתלקות מירושה

יורש שמעוניין לא לרשת את המגיע לו מהעיזבון, יכול לפני מתן צו ירושה להגיש תצהיר הסתלקות מירושה. בתצהיר הוא מצהיר שהוא מעוניין להסתלק מחלקו בירושה, ובכך לבצע הסתלקות מהעיזבון. את ההסתלקות ניתן לבצע אף ללא הסכמת יורשים אחרים.

ההסתלקות יכולה להיות מכל חלקו בעיזבון או מחלק מחלקו או ממנה המגיעה לו מהצוואה. ההסתלקות יכולה להיות באופן כללי לטובת שאר היורשים או לטובת אדם מסוים, שהוא בן זוג, ילד או אח של המוריש.

הסכם חלוקת עיזבון

היורשים או חלקם יכולים לערוך ביניהם הסכם חלוקת העיזבון, הקובע חלוקה שונה מהוראות חוק הירושה.

כיצד תתבצע חלוקת ירושה בין אחים

אם יש צוואה, הירושה תחולק על פיה. אם אין צוואה, ואין בן זוג, הירושה של ההורים תחולק באופן שווה בין אחים. כאשר יש מספר נכסים מומלץ, לאחר שניתן צו ירושה, לבצע הסכם חלוקת עיזבון כך שתבוצע הפרדה ולא כל האחים יחזיקו בכל הנכסים.

פעמים שיש סכסוך בין אחים, משום שחלק מהאחים מגישים תביעה נגד אחים אחרים בטענה של גזל ירושה על ידם, לפני פטירת ההורה או אחר מכן. מומלץ להתייחס לתביעה כזו בזהירות רבה ובכובד ראש וכן להיעזר בעורך דין מומחה בנושא ירושה ועיזבון.

ירושת אחים למחצה על פי דין

האם אחים למחצה יורשים את אחיהם ביחס שווה כמו אחים מלאים?

ניטול מקרה בו הורים נישאו בשנית ולכן לאח מסוים חלק מהאחים הם מאב ואם וחלק רק מהורה אחד. לאחר פטירת ההורים נפטר אותו אח. האם אחיו יורשים אותו בחלקים שווים, או שלאחים המלאים יש חלק כפול מן האחים למחצה? 

אם האחים יורשים מכוח הוריהם, הרי לאחים המלאים יש שני הורים שירשו ואשר מעבירים להם את הכוח לרשת.

בפס"ד ת"ע 44229-11-17 דן בית המשפט בסוגיה זו, וקבע שאין להבדיל בין אחים מלאים לבין אחים למחצה, וכי כולם יירשו בשיעור זהה.

ירושה לקטין על פי דין

קבלת ירושה על ידי קטין מעלה שאלות: מי יטפל בנכסים שיקבל? כיצד נוודא שמירת הנכסים? האם בן זוג ממנו המנוח התגרש יכול להשתלט על הנכסים?

לאור שאלות אלו מומלץ לערוך צוואה מסודרת המכילה הוראות מדויקות לגבי מי יורש את הנכסים, ניהול הנכסים, נאמנות וכיו"ב.

עניין נוסף בנושא ירושת קטין הוא הסתלקות קטין מירושה. קטין לא יכול להסתלק מירושה ללא אישור בית משפט. בדרך ככל בית המשפט לא ייתן יד להסתלקות אלא אם יוכח שאינה פוגעת בקטין.

ירושה על פי דין תורה

חלוקת ירושה לפי דין תורה שונה מהחלוקה לפי חוק הירושה, בעניינים אלו:

 • בת אינה יורשת. 
 • הבן הבכור מקבל פי שניים מבן אחר. 
 • אשה אינה יורשת את בעלה אלא זכאית לכתובה, דיור ומזונות.

שאלות ותשובות בנושא חלוקת ירושה ללא צוואה

מי הם יורשי המנוח?

במידה שאין צוואה, היורשים הם מי שנקבע בחוק הירושה, והם מפורטים במאמר.

כיצד מתבצעת חלוקת ירושה בין יורשים?

חלוקה ירושה על פי דין נעשית בשיטת מעגלי קירבה, וזאת במקביל לזכות הירושה של בן/בת הזוג. במאמר מוסבר מי הם מעגלי הירושה ומה סדר הקדימות ביניהם.

האם ניתן לשנות את חלוקה הקבועה בחוק הירושה?

כמפורט באתר, חוק הירושה נותן 2 אופציות לשנות את סדר החלוקה בין היורשים.

מי יורש אח שנפטר?

ברגע שאדם נפטר ללא צאצאים, אם אין צוואה, הירושה היא לפרנטלה השנייה. דהיינו הוריו יורשים אותו ואם אין הורים, יורשים אותו צאצאי ההורים, כלומר אחיו או צאצאיהם.

תוכן
עוד שירותים
חלוקת ירושה בגירושין
יורש אחר יורש
רשם הירושות
סכסוך בין יורשים
דירת ירושה
מימוש צו ירושה בבנק
הסתלקות מירושה
צו ירושה
להתייעצות ראשונית:
עורך-דין-נוטריון-יצחק-גולדשטיין.jpg
עורך דין נוטריון
יצחק גולדשטיין
עורך-דין-אבי-גולדשטיין-262x300-2.png
עורך דין נוטריון
אבי גולדשטיין